Higienistka Stomatologiczna

higienistka.jpg
 
Higienistki stomatologiczne
są coraz bardziej poszukiwanym personelem w wielu krajach. Pracują w zakresie oświaty zdrowotnej, edukacji i profilaktyki profesjonalnej. Absolwent kierunku przygotowany jest do wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych, a nawet leczniczych pod nadzorem lekarza stomatologa.

Cykl kształcenia: 2 lata
Forma:
stacjonarna

Do zdobycia kwalifikacje:
K1
Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy Z.14.   

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
świadectwo ukończenia szkoły średniej (ewentualnie duplikat bądź odpis)
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
4 zdjęcia
dokument tożsamości

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
świadectwo ukończenia szkoły policealnej
dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim co ułatwi zatrudnienie w krajach europejskich (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  Liczba godzin w semestrze      tygodniowo   Razem godzin w dwuletnim okresie kształcenia 
I II  III  IV 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym       
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2           1 32
2.  działalność gospodarcza w ochronie zdrowia        2 2 2 64
3.  język obcy w ochronie zdrowia          3 1,5 48 
4.  komunikacja personalna i społeczna 2         1 32
5.  Stany zagrożenia życia i zdrowia 2 1       1,5 48
6.  język migowy       2 1 32
7.  propedeutyka stomatologiaczna 2      96 
8.  anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia       96 
9.  edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej    4,5  144 
Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego 13 12 18,5  592 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym       
10.  zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 160 
11.  działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej 12  13,5  432 
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego  6 14  10  18,5  592 
12.  Podstawy przedsiębiorczości        32 
Łączna liczba godzin tygodniowo 19 19  19  19     1216
 Praktyka zawodowa 4 tygodnie (160 h) Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.14. odbywa się pod koniec  semestru czwartego      
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl